Shërbimet e ofruara nga Autoriteti i Zonës së Lirë

  • Organizimin dhe lidhjen e kontratave të qirasë për përdorimin e sipërfaqes ku do të kryhet investimi;
  • Asistimi dhe ofrimi i asistencës ligjore për kompaninë investitore përgjatë të gjitha fazave të zhvillimit të projektit;
  • Përgatitja e studimeve gjeoteknike të tokës për kompaninë Investitore;
  • Garantimi i infrastrukturës bazë për investim (rrugë, elektricitet dhe ujë);
  • Shërbimet e përgjithshme të portit;
  • Shërbimet e spedicionit dhe shërbimet e evakuimit nga magazinat;
  • Ofrimi i shërbimeve të hospitalitetit;
  • Rinovimi, mirëmbajtja dhe riparimi i infrastrukturës;
  • Other services that might be requested by companies.
sq