Menaxhimi i Sigurisë dhe Urgjencës

Objektivat e FSP (Forces Sigurisë Portit)

 • Të vendosë një bashkëpunim midis Contracting Governments, Government Agencies, Local Authorities, Shipping and Port Industries to assess/detect security threats and take preventative measures against security incidents affecting vessels or port facilities used in international trade.
 • Të krijojë role dhe pergjegjësi respective për të gjithë palët e përfshira, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, për të garantuar siguri detare.
 • Të sigurojë shqyrtim dhe shkëmbim të hershëm dhe eficent të informacionit në lidhje me sigurinë.
 • Të sigurojë një metodologji për vlerësimin e sigurisë në mënyrë që ketë plane dhe procedura për të reaguar ndaj niveleve të ndryshme të sigurisë.
 • Te garantoje me siguri të plotë që janë marrë masat e sigurisë në detë ptopotvionale dhe të përshtatshmë.

Zbatimi I Objektiva te FSP

Në mënyrë që të arrijë objektivat e tij, Porti MBM ka mishëruar një numër kërkesash funksionale sipas Kodit ISPS,, Organizatës Ndërkombëtarë të Detarisë,, and (dhe (Konventës SOLAS),të cilat përfshijnë por nuk janë të limituara në:

 • Mbledhja dhe vlerësimi i informacionit në lidhjë më kërcenimet e sigurisë dhe shkëmbimi I këtij informacioni më Organet përkatëse të qeverisë.
 • Kërkesa për mirëmbajtjen e protokollit të komunikimit për anijet dhe facilitetet e portit.
 • Parandalimi I aksesit të pa autorizuar në anije, facilitate portuale dhe zonat e tyre të kufizuara.
 • Parandalimi I prezantimit dhe përdorimit të armëve të pa-autorizuara, pajisjet zjarrëvënëse osë shpërthyese në anijë ose facilitetet portuale.
 • Sigurimi I mjeteve për ngritjen e alarmeve si reagim I kercenimeve të sigurisë apo incidenteve të sigurisë.
 • Kërkesa për të pasur plan sigurie për Facilitetin e Portit dhe anijet sipas vlerësimeve të sigurisë
 • Kërkesa për trajnim,stervitje dhe ushtrime për tu familjarizuar me planin dhe procedurat e sigurisë.

Vlerësimi I Riskut

Porti MBM ka zhvilluar një Vlerësim të sigurisë së Facilitetit të Portit,ku është analizuar risku në lidhje me cdo aspekt të operacioneve të portit në mënyrë që të përcaktohen cilat pjesë të territorit janë më të dyshuarat ose më të mundurat për të qenë subjekt sulmi. Në vlerësim komponentët e mëposhtëm u morën parasysh:

 • Përcaktimi I rreziqeve të perceptuara të infrastrukturës dhe instalimeve të Portit.
 • Identifikimi I Dobesive të mundshme
 • Llogaritja e Pasojave të incidenteve të mundshme

 

Porti MBM ka adoptuar parimin e identifikimit të rreziqeve në momentin e parë dhe
me pas aplikimit të një procesi të administrimit të gjasave të rreziqeve që vijnë si rezultat I incidenteve apo
ngjarjeve aktuale në“Nivelin më të ulet të mundshëm”.’.

sq