Siguria dhe Mjedisi

Siguria dhe Mjedisi

 • Porti MBM merr të gjitha masat e nevojshme për të aplikuar ligjet kombëtare dhe nderkombëtare dhe praktikat e mira të industrisë në mënyrë që të kemi një vend pune të sigurtë, dhe të mbrojmë punonjesit dhe mjedisin.
 • Tek Porti MBM Pilotazhi është i Anije Cistern.
 • Pilotage ought to be performed by pilots licensed by Ministria e Infrastrukturës dhe e Energjisë, Kategoria A..
 • Gjatë pilotimit, Pilotët duhet të aplikojnë standartet e pilotazhit të Republikës së Shqipërisë dhe standartet e komunikimit me departamentin e Kapitenerisë dhe Anijes..
 • Rimorkimi është I detyrueshëm për cdo Anije Cistern..
 • Në mbërritje dhe në largim Pilotët duhet të sigurohen që nuk ka ndonjë Anije Cistern duke lundruar në ujerat brenda Portit.
 • Porti MBM ndalon shkarkimin e çfarëdolloj mbeturinë në detë, duke përfshirë mbetjet vajore të cilat duhet të shkarkohen në mënyrë periodike për të siguruar cilësinë e produktit, për të siguruar kapacitete magazinuese të mjaftueshme. Gjithashtu ndalohet çdo shkarkim i ndonjë substance kimike të përzier me ujë apo me karburant.
 • Për çdo ndotje që mund të ndodhë, Departamenti I Kapitenerisë së Portit Durrës DUHET të njoftohet menjëherë, I cili do të marrë masat e nevojshme që të minimizojë pasojat.
 • Porti MBM është i detyruar të pastrojë ujërat rreth e Portit sipas rregullave të lëshuara nga Institucioni I Kapitenerisë.
 • Porti MBM duhet të marrë masat e duhura për të parandaluar ndotjet në Port dhe duhet të reagojë shpejt në rast së ndodhën ndonjë ndotje për të cilën do të ketë përgjegjësi të plotë.
 • Personeli I Portit MBM dhe pajisjet që do të përdoren për të parandaluar ndotjen e mjedisit duhet të jenë të certifikuar dhe aprovuar nga autoritetet përgjegjëse.
 • Personeli I caktuar për këtë aktivitët duhet të jetë I trajnuar dhe kualifikuar dhe pajisjet që do të përdoren në rast emergjence duhet të jenë të përshtatshme dhe të mjaftueshme për të arritur standartet e kërkuara ndërkombëtare.

sq